Sunday, January 17, 2010

Gayatri Mantra

AUM BHOOR BHUWAH SWAHA,
TAT SAVITUR VARENYAM
BHARGO DEVASAYA DHEEMAHI
DHIYO YO NAHA PRACHODAYAT.

1 comments :

Post a Comment